Home
Zoogdieren
Vogels
Reptielen en AmfibieŽn
Vissen
Insekten en Spinnen
Lagere dieren
Uitgestorven dieren
Diergedrag
Leefgebieden
Bescherming


Alpen
Galapagoseilanden
Grote BarriŤre Rif
Kalahari woestijn
Kwelders

Leefgebieden in Europa

Alle in het wild levende dieren en planten leven in specifieke leefomgevingen of biotopen, waar de heersende omstandigheden met de behoeften van de desbetreffende soorten overeenkomen. Een leefomgeving kan gedefiniŽerd worden als de plaats waar een bepaalde dier- of plantesoort het beste kan leven en zich vermeerderen. De specifieke eigenschappen van een leefgebied worden door geologische en klimatologische omstandigheden bepaald. Deze zijn beslissend voor welke planten daar groeien en daarmee uiteindelijk ook voor welke dieren er kunnen leven.

Door de rijkdom en verscheidenheid aan geologische omstandigheden in Midden-Europa komt hier een groot aantal verschillende leefgebieden binnen een relatief klein gebied voor. Zonder daarvoor ver te hoeven reizen kan men zulke verschillende leefgebieden vinden als zeekusten, stranden, moerassen, wadden, rietlanden, rivierbossen, heidevelden en venen, bosjes en wouden, rivieren, meren, beken en hun oevers, weiden en graslanden, middel- en hooggebergten.

Elk van deze landschappen heeft niet alleen zijn eigen planten- en dierenwereld, maar variŽren ook nog al naar gelang hun toestand; een strand kan bijvoorbeeld zandig of stenig zijn en een bos kan uit naald- of loofbomen bestaan.

Naast natuurlijke leefgebieden bestaan er nog vele andere, die onder invloed van de mens zijn ontstaan. kanalen en stuwmeren, zand- en kiezeluitgravingen, maar ook steengroeven, houtwallen en parken zijn het werk van de mens, evenals steden en andere nederzettingen en, op kleinere schaal, boerderijen en tuinen. Het zal velen verrassen dat sommige leefmilieus zoals heidevelden, die over het algemeen als oorspronkelijk gezien worden, in werkelijkheid honderden jaren geleden door de mens zijn geschapen toen hij het bos kapte.

Men moet de gecompliceerde interacties van de verschillende factoren die bepaalde leefmilieus vormen zeer goed kennen om ze voor het welzijn van alle dieren te kunnen verzorgen en behouden ('biotoopmanagement').

Leefgebieden op Aarde

Voordat vele honderden miljoenen jaren geleden het leven op aarde ontstond, vormde het vaste land ťťn groot aaneengesloten blok. Gedurende miljoenen jaren veroorzaakten spanningen binnen de vloeibare kern van de aarde het openbreken en bewegen van haar harde buitenlaag (de korst). Aan de randen van de ontstane schollen beefde de aarde, ontstonden bergketens en barstten vulkanen uit. Sinds ongeveer 40 miljoen jaar geleden, lang nadat het leven op aarde begonnen was, ontstonden de continenten in de vorm waarin we ze nu kennen.

Door de veranderingen in de verdeling van de continenten, de geologische toestanden en de daarmee samenhangende klimatologische gevolgen, ontstonden in de diverse gebieden uiterst verschillende milieu-omstandigheden en leefgebieden. In veel gebieden zorgde een ideale verhouding tussen zonneschijn, regenval en gematigde temperaturen voor goede groeiomstandigheden. Op sommige plaatsen was het zeer koud, zodat de aarde bijna het hele jaar met sneeuw en ijs bedekt was. Op andere plaatsen was het daarentegen onverdragelijk heet; daar scheen bijna doorlopend de zon en regende het weinig. Sommige gebieden lagen hoog boven de zeespiegel, terwijl op andere plaatsen zich gigantische vlakten uitstrekten, die zich nauwelijks boven het oceaanoppervlak verhieven.

In al deze gebieden, de zeeŽn zelf inbegrepen, ontwikkelden zich een typische fauna en flora. Tegenwoordig blijkt uit onderzoek steeds duidelijker, dat de aard van de diverse leefgebieden op aarde, zoals poolstreken, woestijnen, gebergten, grote meren, rivieren en de verschillende typen bossen en zeeŽn, bepalend zijn voor het leven dat zich daarin afspeelt.

design by Cafť Noir Nieuwe Media